اخبار سایت
یاراپویش در سایت فیفا
۲۰ / ۸ / ۱۳۹۴
شرکت یاراپویش مفتخر است با انجام پروژه چمن مصنوعی ابوذر تبریز نام خود را در سایت فیفا به ثبت برساند.این امر هاکی از این است که این شرکت توانسته در جمع بزرگان این زمینه قرار گیرد.