نمونه های چمن
تصویر برخی از محصولات چمن مصنوعی شرکت یارا پویش ایرانیان
  چمن مصنوعی
 چمن مصنوعی فوتبال   
spine turf 
  چمن مصنوعيچمن مصنوعيچمن مصنوعي چمن مصنوعي  چمن مصنوعی
rainbow

  چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
 
چمن مصنوعی فوتبال
 omega turf  

 
چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
چمن مصنوعی
Extreme Duo

   چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
چمن مصنوعی
25 mm

  چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی چمن مصنوعی فوتبال
 Spine50
  چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
 چمن مصنوعی فوتبال
Monofilament
  چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
چمن مصنوعی
قرمز
Red
  چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
چمن
فوتبال سفید
White


چمن مصنوعی تزیینی
VENERE

چمن مصنوعی ، کفپوش ورزشی، چمن مصنوعی فوتبال /ف چمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تزیینی،چمن مصنوعی ، چمن مصنوعی مینی فوتبال، چمن مصنوعی مینی فوتسال ؟،چمن مصنوعی گلف ،چمن مصنوعی هاکی
چمن مصنوعی
tenice